Aktuality

Obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole od 11. 5. 2020

Na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 a v souladu s pokyny MŠMT bude od 11. května 2020 možná osobní přítomnost žáků 3. ročníků ve střední škole, a to zejména za účelem přípravy na závěrečné zkoušky. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. K 11. květnu 2020 bude obnovena také prezenční výuka ve škole při výchovném ústavu.

Při prvním vstupu do školy předloží žák podepsané Čestné prohlášení, případně je podepíše na místě.  Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také zákonným zástupcem. Čestné prohlášení obsahuje písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Bez podepsaného Čestného prohlášení nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
– Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
– Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Pohyb žáků před vstupem do školy bude probíhat podle těchto principů:
– Žáci se nebudou shromažďovat před školou, plynule a jednotlivě půjdou do budovy.
– Před školou budou žáci a ostatní osoby dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
– Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
Škola bude organizovat provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

Vybavení školy hygienickými a dezinfekčními prostředky, úklid a dezinfekce všech prostor školy budou zajištěny v souladu s pokynem MŠMT.

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních prostor budou vyučující organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru). Pokud to bude z klimatických důvodů možné, budou se trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na závěrečnou. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. Bude zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet doporučený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru). Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

Ředitel školy rozhodne o tom, jaké vzdělávací aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Obsah a formu všech vzdělávacích aktivit bude volit tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření. Pravidla pro dodržování zvýšených hygienických podmínek při organizaci odborného výcviku se aplikují stejně jako pro školu. Bude umožněna realizace odborného výcviku pro žáky posledních ročníků zejména na školních pracovištích v souvislosti s přípravou na závěrečnou zkoušku.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Olešnice, 6. 5. 2020

Příloha: Čestné prohlášení